Ochrana osobních údajů


Obecná informační povinnost vůči zákazníkovi

Zásady zpracování osobních údajů

Nakladatelství FORUM, se sídlem Střelničná 1861/8a, Praha 8, 182 00, IČO: 27180271 (dále také jako „Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákazníka (dále také jako „Subjekt údajů“):

Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (recitál 47).

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, jakož i další práva ve vztahu k osobním údajům subjektu údajů zpracovávaným Správcem. Práva subjektů údajů je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy osobni.udaje@forum-media.cz.

Spolupracujeme pouze s prověřenými zpracovateli, s nimiž máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Zpracovatelé mají k osobním údajům omezený přístup a mají sídlo na území Evropské unie.

Které osobní, identifikační a kontaktní údaje zpracováváme?

Nakladatelství FORUM shromažďuje a zpracovává tyto informace:

K jakému účelu osobní, identifikační a kontaktní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany práv.

Cookies

Naše stránky obsahují taktéž Cookies třetích stran, které nám slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba nebude mít vliv na správné zobrazování stránek.

Ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů bereme vážně!

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou evropskou a českou legislativou. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro jejich ochranu a zabezpečení.

Vaše práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy osobni.udaje@forum-media.cz.

Za osobní údaje dobrovolně poskytované prostřednictvím sociálních sítí nese zodpovědnost jejich provozovatel.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

2. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů na základě žádosti subjektu údajů.
3. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 2 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo vznést námitku

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 9. 2020